mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Technik mechanik

 

Kod zawodu:  311504

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

Słuchacz zdobywa umiejętności z zakresu:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń;
5) organizowania procesu produkcji.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MG.a), PKZ(MG.b)
i PKZ(MG.h.);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik mechanik:

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń;
MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających;
MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
.

 

Po ukończeniu kursu, słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przystępuje do egzaminu państwowego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje świadectwo potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest posiadanie wykształcenia średniego.

 

Zapraszamy!!