mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Technik górnictwa podziemnego

 

Kod zawodu: 311703

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

 

Słuchacz zdobywa umiejętności z zakresu:
1) wykonywania robót związanych z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;
2) wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż;
3) wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych;
4) organizowania i prowadzenia robót górniczych;
5) rozpoznawania zagrożeń naturalnych i zapobiegania im.

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MG.a) i PKZ(MG.e);
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik górnictwa podziemnego:
MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych;
MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.

 

Po ukończeniu kursu, słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przystępuje do egzaminu państwowego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje świadectwo potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest posiadanie wykształcenia średniego oraz ukończenie wyodrębnionych kwalifikacji  takich jak MG.11 oraz MG.39.

 

Zapraszamy!!