mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowny Uczniu / Rodzicu/Słuchaczu

realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 2 i art. 14, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO SZKOLENIOWO-EDUKACYJNE „PRIMUS” SPÓŁKA Z O. O. z siedzibą w Skoczowie, 43-430 Skoczów, przy ul. Cieszyńskiej 2, reprezentowane przez p. Piotra Hebdę – prezesa spółki. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635052, NIP 5482676140, REGON 365299631.

II. Inspektor danych osobowych:

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Grzegorz Piguła, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: 536-767-005 lub poprzez adres e-mail: grzegorzpigula@interia.pl.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Państwa dane są przetwarzane w szczególności w celu:

1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. C oraz / lub art. 9 ust. 2 lit. G RODO;

2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. E) RODO; 3. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO – realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

IV. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

V. Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/celów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

1. Naszym Uczniom, a także ich rodzicom, bądź opiekunom prawnym, przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku, gdy podane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne;

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzn. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; - wniesiono sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub, jeżeli wniesiono sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania; - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem; - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E) RODO.

2. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji ze względu na przepisy prawa. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich dane osobowe są zbierane.

VII. Inne informacje:

1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej