mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Górnik eksploatacji podziemnej

Kod zawodu: 811101

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja złóż podziemnych

 

Słuchacz zdobywa umiejętności z zakresu: 

1) wykonywania robót związanych z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;
2) wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż;
3) wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych.

 

Po ukończeniu kursu, słuchacz uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz przystępuje do egzaminu państwowego.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskuje świadectwo potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie górnik.

 

Zapraszamy!