mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Co to są kkz?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

  • zdobycie nowego zawodu
  • uzupełnienie swojego wykształcenia
  • udoskonalenie swoich umiejętności
  • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

To kurs prowadzony według programu nauczania oparty na podstawie programowej.

 

Kto może być uczestnikiem kkz?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych może  uczestniczyć osoba, która ukończyła 18 i posiada wykształcenie:

  • podstawowe,
  • gimnazjalne,
  • zawodowe,
  • średnie,
  • wyższe.

 

Co po ukończeniu kursu?

 Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

 

Kkz organizowane są w formie:

  • zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni),