mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

 

Ślusarz

Kod zawodu:722204

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

 Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ślusarz, Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, potrafi:

 • wykonać prace ślusarskie z zastosowaniem obróbki ręcznej i maszynowej,
 • wytworzyć elementy maszyn i urządzeń metodami obróbki ręcznej i maszynowej,
 • naprawiać elementy maszyn i urządzeń,
 • wykonać połączenia rozłączne i nierozłączne metali,
 • zabezpieczać antykorozyjnie elementy maszyn, urządzeń oraz narzędzia,
 • sporządzać dokumentację techniczną z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej,
 • kalkulować koszty wytwarzania wyrobów,
 • dobrać środki i sposoby transportu wewnętrznego i składowania materiałów,
 • stosować prawa i przestrzegać zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki,

a ponadto, w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:

 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii,
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia,
 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.

 

Dynamicznie rozwijający się rynek producentów podzespołów i zespołów pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz duży postęp techniczny i technologiczny kształtuje zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie ślusarz. Kształcenie w tym zawodzie jest niezbędne i oczekiwane przez rynek pracy. Zawód ślusarz ujęty jest wśród zawodów deficytowych, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach – niewielka. Po ukończeniu właściwego kursu spawania, uzupełniającego kompetencje zawodowe może również pracować jako spawacz. Ze względu na fakt, iż utrzymuje się tendencja deficytowa, kształcenie w zawodzie ślusarz daje absolwentowi duże szanse na podjęcie pracy w zawodzie.

 

Zapraszamy!!