mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

Murarz-tynkarz

 

Kod zawodu:  711204

Kwalifikacja: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie MURARZ-TYNKARZ powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;

2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;

3) wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych.

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz potrafi:

1) przewidywać zagrożenia i zastosować środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) planować zadania zawodowe dla wyuczonej kwalifikacji,

3) organizować stanowisko pracy,

 4) wykonywać zadania zawodowe w oparciu o wskazane materiały i technologię,

5) stosować odpowiednie materiały, narzędzia i sprzęt,

 6) posługiwać się dokumentacją techniczną, 7) udzielać pierwszej pomocy.

 

Celem nauki w zawodzie murarz-tynkarz jest wykształcenie specjalisty atrakcyjnego na rynku pracy i umożliwienie mu dobrego startu w dorosłe życie. Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów, którzy wykonują głównie prace związane z wykonaniem konstrukcji nośnej obiektów budowlanych oraz ich wykończeniem. Pracodawcy oczekują na dobrze przygotowanych absolwentów branżowych szkół zawodowych. W ich ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne. Absolwent szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz może być zatrudniony w przedsiębiorstwach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w wytwórniach zapraw i mieszanek betonowych na stanowiskach: przygotowywania zapraw murarskich i tynkarskich, mieszanek betonowych oraz wykonywania konstrukcji murowanych, wykonywania tynków na zewnątrz i wewnątrz budynku, naprawy tynków zewnętrznych i wewnętrznych, remontów murowanych konstrukcji budowlanych, rozbiórki konstrukcji budowlanych przy zastosowaniu narzędzi i maszyn do robót murarskich i tynkarskich.