mailskoczow@szkola-primus.pl phone(+48) 733 401 685 phone(+48) 733 401 684

 

Górnik eksploatacji podziemniej

Kod zawodu: 811101

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja podziemna złóż

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

GIW.02. Eksploatacja podziemna złóż

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik górnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji GIW.02.Eksploatacja podziemna złóż:

  1. Wykonywania robót związanych z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych,
  2. Wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż,
  3. Wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych,
  4. Wykonywania robót związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i profilaktyką zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych.

 

W ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju dynamiczny rozwój techniki związanej z eksploatacją złóż podziemnych, znaczna część dotychczas eksploatowanych urządzeń wymaga wymiany, modernizacji lub przystosowania ich do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Eksploatacja podziemna złóż w dużym stopniu wymaga odpowiedniego wykształcenia od osób pracujących w tak szczególnie niebezpiecznych i ekstremalnych warunkach.

Górnik eksploatacji podziemnej zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych, a proces wydobywczy odbywa się poprzez wydobywanie kopaliny ze złoża znajdującego się pod powierzchnią ziemi. Głównym celem kształcenia w ramach specjalności jest nabycie przez uczniów gruntownej i zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi, górnictwie i geologii, eksploatacji podziemnej złóż, obsłudze maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż, technice strzelniczej, miernictwie górniczym, przepisach prawnych w górnictwie z uwzględnieniem zagadnień proekologicznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Te wiadomości zapewniają wiedzę o technologii i metodach wydobycia kopalin oraz umiejętności potrzebne współczesnemu górnikowi do podjęcia pracy zawodowej.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może podjąć pracę zawodową, w podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne. Jeżeli ma zamiłowanie naukowe, może kontynuować naukę w branżowej szkoły II stopnia, po zdaniu egzaminu dojrzałości podjąć studia na uczelni wyższej.

 

 

Zapraszamy!!